Toruński Park Technologiczny Miejsce inspirowania innowacjiPL / EN

Aktualności

najnowsze archiwum
10 / 12 / 2015

Przedsiębiorcy zainteresowani ekspansją na nowe rynki – podsumowanie Forum Ekspansji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy polscy w znacznym stopniu pokazują swoją gotowość do eksploracji i rozwoju działalności poza granicami Polski. Widać to zarówno w statystykach makroekonomicznych, jak i w zainteresowaniu firm I edycją Forum Ekspansji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbyło się w Toruńskim Parku Technologicznym w dniach 24-25 listopada 2015 r.

001

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

Według Głównego Urzędu Statystycznego polski eksport w 2014 r. wyniósł 163,1 mld EUR, co stanowi wzrost o 5,3% w stosunku do roku 2013. Dane za trzy kwartały 2015 r. wskazują w dalszym ciągu na tendencję wzrostową o 7,2% i – co istotniejsze – prawdopodobnie po raz pierwszy od ponad 20 lat w wymianie handlowej w 2015 r. Polska zanotuje nadwyżkę eksportową.

Również mali i średni przedsiębiorcy, którzy stanowią niespełna 99% wszystkich umiędzynarodowionych firm, coraz śmielej podejmują decyzję o wejściu na rynki zagraniczne. Dynamikę zmian można dostrzec przede wszystkim w liczbie eksportujących przedsiębiorców zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba firma wzrosła o 60% przy niewielkich zmianach w kategoriach małych i średnich firm. Największe zmiany zachodzą w sektorze eksportu usług, w którym polskie przedsiębiorstwa odnotowały znaczące przyrosty.

Organizowane przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A Forum Ekspansji MŚP to nie tylko czas i miejsce do absorbowania wiedzy i informacji o eksploracji zagranicznych rynków, ale również przestrzeń dla wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy firmami. Forum to również możliwość wypowiedzenia się na temat potrzeb przedsiębiorców w efektywnym podejmowaniu i rozwoju działalności umiędzynarodawiającej.

010

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

W ciągu dwóch dni odbyły się 24 panele dyskusyjne i spotkania dla przedsiębiorców, w których wzięło udział ponad 300 uczestników. Program wydarzenia podzielony został na 4 ścieżki tematyczne, które dedykowane były zarówno początkującym eksporterom, jak i firmom doświadczonym we wchodzeniu na zewnętrzne rynki. Do współpracy zaproszonych zostało ponad 60 ekspertów, którzy przekazali uczestnikom praktyczną wiedzę związaną z tematem umiędzynarodowienia działalności oraz podzielili się swoim doświadczeniem z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Początkujący i doświadczeni eksporterzy na nowych rynkach

Odwaga przedsiębiorców eksportujących towary i usługi przekłada się na zainteresowanie firm, które dopiero zaczynają myśleć o eksploracji zewnętrznych rynków. Największym zainteresowaniem uczestników cieszyła się tzw. ścieżka dla początkujących. Również blok dla doświadczonych firm w eksporcie, a poszukujących nowych wyzwań w postaci zaawansowanych sposobów internacjonalizacji spotkał się z zaciekawieniem polskich firm.

008

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

Cykl spotkań został zainicjowany panelem na temat potrzeby zaplanowania i wdrożenia strategii umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Wyjście poza rynek krajowy to złożony proces wymagający często zindywidualizowanego podejścia do każdego rynku, stąd paneliści podkreślali znaczenie i istotę posiadania dokumentu, który pozwoli zaplanować cele i działania związane z eksploracją nowych obszarów. Struktura każdego dokumentu strategicznego musi zostać dopasowana do specyfiki przedsiębiorstwa. W branżach wysokich technologii, w których cykl życia produktu jest krótszy niż w branżach tradycyjnych strategia musi być budowana na podstawie celów długodystansowych, ale z częstą i systematyczną weryfikacją oraz aktualizacją zapisów strategii.

Ważnym elementem konstruowania strategii jest wybór kierunków ekspansji, który powinien być poprzedzony co najmniej dwuetapową analizą rynków docelowych. W pierwszym etapie przedsiębiorca bazując na ogólnodostępnych informacjach powinien dokonać wstępnej selekcji rynków. W drugim etapie należy dokonać dogłębnej analizy kilku rynków docelowych, a wyselekcjonowanych w pierwszym etapie. Eksperci doradzali, że w drugim etapie powinny zostać zaangażowane podmioty wyspecjalizowane, które dysponują dostępem do odpowiednich źródeł danych, wiedzą i kwalifikacjami, których firma w swoich zasobach może nie posiadać.

Wejście na wybrany rynek powinno być poprzedzone przygotowaniem analizy strategicznej potencjalnego rynku, na którym przebadane zostanie makrootoczenie oraz otoczenie konkurencyjne. Analiza musi dotyczyć wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa obejmując zarówno aspekty ekonomiczne, kulturowe, technologiczne, społeczne oraz marketingowe. Strategia powinna uwzględniać zagadnienia prawno-ekonomiczne, ale również – co bardzo ważne – kulturowe.

019

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

Wraz z planowaniem internacjonalizacji działalności firm należy pamiętać o dobrym rozeznaniu kwestii podatkowych. Anna Rączkowska, Robert Nowak, i Rafał Sadowski z Deloitte zwracali szczególną uwagę na problematykę sytuacji podwójnego opodatkowania uzyskiwanych przychodów. W tym zakresie należy dokładnie ustalić, kiedy i na jakich zasadach należy rejestrować działalność gospodarczą w kraju, w którym przedsiębiorca zamierza prowadzić sprzedaż oferowanych towarów i usług.

Marcin Kuzel z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Helena Cieśluk z OEG Consulting argumentowali dodatkowo, że eksport powinien stanowić punkt wyjścia do działań umiędzynaradawiających działalność przedsiębiorstwa. Inne formy internacjonalizacji, jak na przykład bezpośrednie inwestycje zagraniczne, fuzje i przejęcia, czy też joint-venture co do zasady powinny być poprzedzone wcześniejszą działalnością eksportową oraz – co istotne – inicjowane po szczegółowym rozpoznaniu nowego rynku.

036

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

W strategii przedsiębiorca musi uwzględnić szereg aspektów, które napotka na drodze do międzynarodowego sukcesu. Podczas Forum poruszone zostały ważne kwestie z punktu widzenia wdrażania strategicznych zapisów. Przedsiębiorcy dyskutowali między innymi na temat znaczenia marki firmy w kontekście poszukiwania partnerów zagranicznych. Romuald Gierszal i Wojciech Nowakowski z Optiguard Sp. z o.o. i Andrzej Piątkowski z Chairconcept.com jednoznacznie ocenili decyzję o wejściu na rynki zewnętrzne pod własną banderą jako właściwą. Sukcesy osiągane nie tylko na rynkach europejskich, ale również na dalekich rynkach azjatyckich i amerykańskich to wypadkowa konsekwencji w inwestowaniu firm we własną markę koniecznie dopasowaną i „uszytą na miarę” specyfiki rynków zagranicznych. Markę firmy trzeba chronić. Wraz z osiągami firmy i rozpowszechnianiu informacji o produktach pojawiają się naśladowcy, którzy nie będą się wahać w wykorzystaniu marki do zbicia własnego kapitału. Zatem wchodząc na rynki międzynarodowe warto pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu swoich produktów, wiedzy oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. logotypy) poprzez objęcie ich różnymi formami ochrony własności intelektualnej.

048

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

Jednym z najlepszych sposobów promocji własnych produktów i efektywnego znajdywania partnerów zagranicznych są imprezy targowo-wystawiennicze. Agnieszka Promianowska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Jakub Kucharski z Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie (organizatora targów WOD-KAN) wykazali, że zwiększa się zainteresowanie przedsiębiorców wystawianiem się na targach. Świadczy o tym miedzy innymi wzrost każdego roku sumy powierzchni wystawienniczej wszystkich imprez targowych organizowanych na obszarze Europy. Przedsiębiorcy uważają, że spośród różnych kanałów promocji i komunikacji z klientem, właśnie wyjazdy na imprezy wystawiennicze w znacznym stopniu przyczyniają się do podpisywania nowych kontraktów handlowych. Należy pamiętać, że kontrakty niekoniecznie będą podpisane podczas targów. W wielu przypadkach obecność na targach to początek budowy relacji z klientem, której owoce przedsiębiorca polski może zebrać nawet po 12 miesiącach od odbycia się imprezy wystawienniczej.

Niemniej nasi eksperci zauważyli, że obecnie przedsiębiorcy za cel wyjazdów na targi nie obierają wcale wyszukania nowych kontrahentów i podpisania umów dwustronnych. Dziś dla właścicieli i prezesów firm wystawianie się na targach umożliwia między innymi pokazanie nowych produktów i prezentację firmy jako marki, badanie rynku i poznanie konkurentów, a coraz więcej firm wskazuje także powód utrzymania dobrych relacji z obecnymi kontrahentami i partnerami biznesowymi. Nasi specjaliści kilkukrotnie podkreślali konieczność umiejętnego zaplanowania wyjazdów na targi i dokonania właściwego wyboru imprez targowych podług sprecyzowanych wcześniej celów.

Przygotowując się do wejścia na rynki zagraniczne przedsiębiorcy musza zdawać sobie sprawę z wielu niebezpieczeństw, które czyhają na każdym kroku. Prowadząc biznes właściciele i prezesi firm powinni znaleźć czas na odpowiednie przygotowanie i uregulowanie kwestii związanych z bezpieczeństwem wiedzy i danych. Czesław Rybak z BINASE zwrócił szczególną uwagę na konieczność korzystania z wyspecjalizowanych podmiotów, tzw. „wywiadowni”, które minimalizują ryzyko wchodzenia w „niepewny interes”. W celu uniknięcia współpracy z nieetycznymi zleceniobiorcami wybór takiego podmiotu powinien nastąpić w oparciu o dobre rozeznanie rynku. Niestaranna selekcja wywiadowni może doprowadzić do powstania poważnych konsekwencji prawnych w funkcjonowaniu firmy.

025

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

Jednym z najważniejszych czynników umożliwiających ekspansję zagraniczną jest zabezpieczenie odpowiedniego budżetu. Adam Binkewicz z firmy ROEX oraz Tomasz Urbanowicz z Toruńskiego Parku Technologicznego podzielili się wiedzą z uczestnikami w temacie najczęściej występujących wydatków związanych z wchodzeniem na rynki zagraniczne. Ponadto zostały przedstawione możliwości aplikowania o fundusze unijne na zainicjowanie i rozwój współpracy międzynarodowej w ramach perspektywy 2014-2020.  Prelegenci zwrócili uwagę na możliwości aplikowania w ramach środków z poziomu krajowego oraz w ramach regionalnych programów operacyjnych wybranych województw.

Głód informacji o nowych rynkach

Przez cały 2015 rok Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszała przedstawicieli firm na tzw. „wtorki z eksportem”, czyli spotkania z konkretnym rynkiem lub grupą rynków, które mogą okazać się atrakcyjne dla początkujących eksporterów. Kontynuacja tych spotkań nastąpiła podczas Forum, w czasie którego uczestnicy mieli okazję poznać specyfikę rynków: chińskiego, indyjskiego, irackiego, amerykańskiego, niemieckiego oraz rynków afrykańskich.

058

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

Polscy przedsiębiorcy kojarzą rynek chiński przede wszystkim przez pryzmat importu towarów do naszego kraju. Duża odległość, biurokracja i odmienność kulturowa to największe bariery, które powstrzymują polskich przedsiębiorców przed myślami o eksporcie swoich produktów na rynek Państwa Środka. Dorota Czołak z Eduforce skoncentrowała swoja uwagę na konieczności dokonywania dobrego rozpoznania rynku ze szczególnym uwzględnieniem czynników kulturowych. Niezwykle ważne jest zbudowanie dobrej relacji z chińskim partnerem biznesowym – jest ona kluczem do sukcesu. Będzie to możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy weźmie się pod uwagę różnice w podejściu do życia i biznesu, które charakteryzują Chińczyków.

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

Różnice kulturowe i duża odległość to bariery, które na pierwszy rzut oka mogą również stanąć na przeszkodzie eksporterom zainteresowanym sprzedażą swoich produktów i usług w drugim co do liczby mieszkańców krajów świata, czyli w Indiach. Ten kraj jest niezwykle zróżnicowany o czym świadczyć może na przykład liczba oficjalnych języków: w Indiach oficjalnie uznanych 415 języków i 1.600 dialektów, z czego hindi, angielski i 22 inne języki (w tym sanskryt) są językami urzędowymi na poziomie stanowym. Dlaczego mimo wszystko warto zainteresować się Indiami próbował przekonać prezes Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej – Ryszard Sznajder? Po pierwsze to niezwykle chłonny rynek i 4. co do wielkości gospodarka świata. Po drugie, niskie koszty pracy niweluje stosunkowo niska jakość produkcji, jednak wszędzie tam, gdzie najwyższa jakość nie jest wymagana, Indie mogą być dobrym partnerem do współpracy i ekspansji na rynkach Azji i Afryki. Prowadzący nie ukrywał, że problemem jest znalezienie partnera godnego zaufania do prowadzenia wspólnych interesów, czy to w handlu towarami i usługami, czy we wspólnym przedsięwzięciu inwestycyjnym na terenie Indii. Podczas poszukiwań należy zbudować relację z partnerem, który wykaże się lojalnością, a jednocześnie będzie skutecznie radził sobie z powszechnymi trudnościami i barierami, jakie napotykają firmy zagraniczne. Należą do nich: biurokracja i towarzysząca jej korupcja, długotrwałe procedury celne paraliżujące obrót zwłaszcza towarami łatwo psującymi się, przewlekłe postępowania arbitrażowe i sądowe, z wyraźną skłonnością miejscowych sądów do wydawania orzeczeń korzystnych dla strony indyjskiej, odmienna kultura pracy, inne poczucie czasu.

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

W kręgu zainteresowań przedsiębiorców znajduje się jeszcze kilka krajów położonych we wschodniej części naszego globu. Inwestorzy i eksporterzy szukają możliwości wejścia na rynki, które są niezwykle wymagające głównie ze względu na sytuację geopolityczną i konflikty w regionie. Takim krajem jest na przykład Irak. Z jednej strony jest to rynek teoretycznie bardzo chłonny, szereg towarów i usług można na nim z sukcesem sprzedać, ale z drugiej strony potężną barierą w wejściu na ten rynek jest brak stabilizacji politycznej w tym kraju, a także niebezpieczeństwo związane z napięciami wewnętrznymi i konfliktami. Gościem specjalnym Forum Ekspansji MŚP był: Asaad Sultan Hachim Abu Galal – ambasador Iraku w Polsce, który przekonywał o możliwościach inwestowania w swoim kraju. Wskazał regiony, w których jest bezpiecznie oraz odpowiadał na pytania regionalnych przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami w tym kraju.

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

Niezależnie od położenia kraju, którym jesteśmy zainteresowani, istotne jest zrozumienie specyfiki lokalnego konsumenta. W niektórych krajach konsumenci są stali w swoich oczekiwaniach, natomiast w innych ich preferencje i potrzeby zmieniają się jak w kalejdoskopie. Tak się dzieje na przykład na kontynencie afrykańskim, który coraz bardziej liczy się na arenie międzynarodowej jako duży rynek zbytu oraz rynek potencjalnych inwestycji.  Zwłaszcza północna Afryka, która charakteryzuje się dość wysokim dochodem na mieszkańca, leży w kręgu zainteresowań polskich przedsiębiorców. Największą jednak wymianę handlową Polacy prowadzą z Republiką Południowej Afryki. Jednym słowem – atrakcyjne dla inwestorów i eksporterów są kraje, które są stabilne i w których konsumpcja wciąż wzrasta. Na temat specyfiki rynków państw afrykańskich oraz o kontekście kulturowym i politycznym w działalności biznesowej w Afryce, a także o instrumentach wsparcia polskich przedsiębiorców w państwach afrykańskich opowiedział Wojciech Gerwel z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

Z punktu widzenia przedsiębiorców niezwykle istotne są porozumienia handlowe zawierane między państwami. Żywo komentowane jest aktualnie porozumienie o handlu i inwestycjach – transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji (ang. Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP). Ta umowa, negocjowana pomiędzy Unią Europejską a rządem USA, dotyczy także polskich przedsiębiorców, bo jeśli zostanie podpisana, w istotny sposób wpłynie na rynek pracy, bezpieczeństwo żywności czy ochronę danych osobowych. Według jej zwolenników: otworzy rynki po obu stronach Atlantyku i da szansę drobnym przedsiębiorcom. Przeciwnicy natomiast zauważają, że przyniesie ona rezygnację UE z suwerenności doktrynalnej, regulacji praw oraz norm żywnościowych, co w efekcie spowoduje, że na półkach sklepowych pojawią się tańsze produkty o słabej jakości. Przeciwnicy wskazują również na fakt, że znikną lokalne sądy na rzecz arbitrażu czy ochrona konsumenta. O głównych założeniach tego porozumienia i o przebiegu negocjacji między UE a USA opowiedziała Beata Słomińska z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

Początkujący eksporterzy powinni skupić się przede wszystkim na eksporcie do krajów stosunkowo blisko położonych (niższe koszty dostawy towarów) oraz do tych znajdujących się w tym samym kręgu kulturowym (znikają bariery wynikające z różnic kulturowych). Przykładem takiego kraju mogą być Niemcy: największa gospodarka Unii Europejskiej i 4. gospodarka świata pod względem PKB (za USA, Chinami i Japonią), rynek ponad 80 mln ludzi i kraj bardzo bogatego, konsumpcyjnego społeczeństwa, najważniejszy partner handlowy Polski i największy odbiorca polskich towarów, kraj w którym wysoko ceni się jakość polskich produktów, co więcej: kraj ze stosunkowo niską biurokracją i dużą przejrzystością prowadzenia biznesu. Wchodzenie na rynek ze swoim produktem bądź usługą powinno obejmować dwie fazy: fazę przygotowawczą (analiza rynku, przygotowanie strategii, stworzenia bazy danych) i operacyjną (nawiązanie kontaktu, przesłanie oferty, rozpoczęcie wymiany handlowej). Na temat strategii wejścia na rynek niemiecki oraz perspektyw rozwoju dla polskich MŚP na rynku niemieckim wypowiadali się przedstawiciele firmy ROEX – Adam Binkiewicz i Anna Kackiewicz.

 

Przedsiębiorstwa „skazane” na globalny sukces

054

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

Proces internacjonalizacji przedsiębiorstw ulega przeobrażeniom. Nie można przejść obojętnie wobec grupy firm, które wyłamują się ze schematu etapowego przechodzenia z działalności lokalnej/regionalnej do światowej.  W ramach Forum przygotowana została dla przedsiębiorców ścieżka Born to be global („urodzeni globaliści”). Do końca lat 80. dominowało przekonanie, że każde przedsiębiorstwo rozwija się najpierw na rynku krajowym, a dopiero gdy osiągnie odpowiednią wielkość oraz pozycję na tym rynku, może próbować wchodzić stopniowo na rynki międzynarodowe, zaś cały proces trwał latami. Tymczasem już pod koniec lat 80. okazało się, że przedsiębiorstwa zaczynają postępować inaczej. Część małych i średnich firm, po roku, dwóch lub trzech latach działalności zaczęła wchodzić na rynki międzynarodowe prowadząc działalność eksportową skierowaną do wielu krajów jednocześnie. Niektóre z nich pominęły nawet etap rozwoju na rynku krajowym i od pierwszych chwil swojego istnienia oferowały produkty na rynkach zagranicznych.

075

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

Niestety nie istnieje jedna spójna definicja przedsiębiorstwa typu born global. Profesor Mirosław Jarosiński ze Szkoły Głównej Handlowej tłumaczył, że podjęte próby zdefiniowania tej kategorii przedsiębiorstw różnią się w zakresie wieku rozpoczynania ekspansji, udziału eksportu w przychodach, zasięgu ekspansji zagranicznej, branżowości i określaniu cech szczególnych. Naturę przedsiębiorstw typu born global najlepiej oddaje zestaw ich cech, niemniej można przyjąć, że firmy tego typu to podmioty, które od samego początku posiadają globalną wizję rozwoju. Świadomość, że odbiorcy ich produktów znajdują się na całym świecie, (niekoniecznie w państwie, w którym rozpoczynają działalność) determinuje globalną ekspansją i pozwala firmie na szybki rozwój.

051

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

Bartek Pucek z Ifinity tłumaczył, że rynek globalny zmienia się bardzo dynamicznie i aby osiągnąć sukces światowy nie powinno się kopiować sposobu działania innych podmiotów, ale podążać własną ścieżką rozwoju. Utarte rozwiązania często już nie pasują do zaistniałych okoliczności i obecnej sytuacji na rynku. Aktualne światowe potęgi to firmy, które powstawały w garażu i działają w branżach zaawansowanych technologii. Największe firmy technologiczne (Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook) znacznie przewyższają swoją wartością i przychodami tradycyjne firmy produkcyjne (Daimler, Siemens, BMW, Volkswagen, Continental).

074

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

Globalizacja znajduje się w kolejnej fazie rozwoju. Największa na świecie firma „taxi” nie posiada taksówek (Uber). Firma oferuje usługi przewozu osób za pośrednictwem specjalnej aplikacji na smartfony. Największa firma „hotelarska” nie jest właścicielem żadnego hotelu (AirBnB), a udostępnia „jedynie” platformę wynajmu mieszkań i innych prywatnych nieruchomości. Często w prowadzeniu firmy istotny jest model biznesowy oraz błyskawiczne opanowanie rynku.

Wskazaniem dla startupów jest idea: Think big. Start small. Grow exponentially Oznacza to, że firma powinna mieć ambitne cele i rozpocząć ich realizację na początku małymi krokami, aż do podjęcia decyzji o błyskawicznej ekspansji. Firmy muszą mieć też świadomość, że nawet działając lokalnie – funkcjonują na globalnym rynku i w każdej chwili może przyjść moment zmierzenia się z zagraniczną konkurencją, która jak się najczęściej okazuje posiada większy kapitał i możliwość dłuższego „przebywania pod wodą”.

052

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

Polscy przedsiębiorcy również aktywnie uczestniczą w procesie internacjonalizacji. Istnieje już wiele przykładów polskich przedsiębiorstw typu born global, które z sukcesem konkurują na rynkach międzynarodowych. Przykładem dynamicznie rozwijającej się firmy jest Brand24, oferująca narzędzia do monitorowania zachowań w mediach społecznościowych. Należy jednak odnotować, że w Polsce trudniej jest rozwijać się startupom niż ich odpowiednikom w Stanach Zjednoczonych. Na rynku krajowym jest dużo niższa kultura przedsiębiorczości i trzeba mieć dużo samozaparcia, aby zainicjować i rozwijać swój biznes. Jednocześnie trzeba pamiętać, że na rynkach zagranicznych, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych istnieje bardzo silna konkurencja, ergo aby zaistnieć na rynku zewnętrznym należy się bardzo dobrze przygotować.

Jak wspierać przedsiębiorców w umiędzynarodowieniu ich działalności?

Swoje poglądy na temat systemowego wsparcia w rozwoju na rynkach zagranicznych przedsiębiorcy mogli przekazać podczas panelu dyskusyjnego „Efektywny system wspierania umiędzynaradawiania MŚP, czy to możliwe?”. Ekspertami dla uczestników byli: Przemysław Grzywa z Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Jacek Błażejewski z Grant Thorton oraz Wioletta Wilczyńska z Izby Celnej w Toruniu. Moderatorem panelu i zarazem autorem opracowania wniosków i rekomendacji jest Iwona Pietruszewska-Cetkowska z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

086

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

 • Wsparcie publiczne internacjonalizacji przedsiębiorstw powinno mieć charakter strategiczny i komplementarny, tj. instrumenty nie powinny się dublować na poziomie kraju i regionów. Wsparcie powinno dotyczyć jedynie najważniejszych form, które przynoszą najwyższe efekty.
 • Wsparcie powinno być kierowane do tych przedsiębiorstw, które mają wysoki potencjał do rozwoju, bez względu na ich wielkość i branżę, jaką reprezentują, nawet jeśli mieszczą się w ramach inteligentnych specjalizacji. Nie ma sensu wspierać słabych, którzy nie radzą sobie nawet na rynku polskim.
 • Przedsiębiorcy oczekują elastycznego podejścia ze strony instytucji udzielających wsparcie, tj. spodziewają się akceptacji zmian zachodzących w trakcie realizacji projektów, które wynikają ze zmiennych warunków rynkowych, na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Nie można w strategii rozwoju eksportu z całą pewnością zaplanować rynków, czy też imprez targowych, które będą najbardziej odpowiednie dla przedsiębiorstwa w perspektywie 3 lat.
 • Przedsiębiorcy są przesyceni wsparciem „miękkim”, tj. wszelkiego rodzaju szkoleniami, materiałami promocyjnymi, czy też ogólnymi badaniami i analizami, które były im oferowane w poprzedniej perspektywie finansowej. Oczekują „twardych” instrumentów, z czego najbardziej pożądane jest współfinansowanie kosztów funkcjonowania przedstawicielstwa firmy lub grupy firm za granicą oraz kosztów certyfikatów, których uzyskanie determinuje możliwość sprzedaży na wybranych rynkach.
 • Przedsiębiorcy proszą o zmniejszenie skali biurokracji w procesie ubiegania się i rozliczania dotacji.
 • Należy nadal przekonywać przedsiębiorców do współpracy i sieciowania, aby uwierzyli, że razem reprezentują większą siłę w dotarciu do zagranicznych kontrahentów. Należy podkreślać, że w dojrzałych demokracjach sam fakt przynależności do klastra legitymuje przedsiębiorstwo jako wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera.
 • Zdaniem przedsiębiorców biura i przedstawicielstwa państwa oraz regionów za granicą powinny zajmować się wyszukiwaniem i przekazywaniem zamówień publicznych publikowanych w tych krajach a interesujących dla polskich przedsiębiorstw. Powinny one pełnić również rolę podobną do oficera łącznikowego sektora prywatnego dla Grupy Banku Światowego, który funkcjonuje przy PA
  IZ.
 • Kujawsko-pomorscy przedsiębiorcy wyrazili potrzebę koordynacji działań w ramach jednego ośrodka wsparcia eksportu w województwie, dzięki któremu firma uzyska kompleksową pomoc informacyjną i doradczą, szkoleniową, a także finansową.

Forum Ekspansji MŚP towarzyszyła uroczysta Gala, podczas której nagrodzeni zostali laureaci dwóch konkursów zorganizowanych przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Zobacz podsumowanie na stronach konkursów Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw oraz Lider Eksportu Pomorza i KujawW przyszłym roku Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zorganizuje drugą edycję Forum Ekspansji MŚP, która odbędzie się 15-16 listopada 2016 r. Już dziś zapraszamy do udziału i śledzenia informacji na tematy umiędzynarodowienia firm na stronie www.technopark.org.pl.

075

TARR © Fot. Małgorzata Replińska

Opracowanie:

Tomasz Urbanowicz
Iwona Pietruszewska-Cetkowska
Sylwia Zygmont
Barbara Pasiut
Piotr Józefiak

Relację przygotowano przy wykorzystaniu następujących źródeł:

 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014, PARP, Warszawa 2015
 • Polskie przedsiębiorstwa typu born global – case study, Katarzyna Blanke-Ławniczak, Politechnika Poznańska
 • Urodzeni globaliści w badaniach na świecie i w Polsce, Mirosław Jarosiński, Studia i prace kolegium zarządzania i finansów SGH
 • 24 / 09 / 2020 Nabór zgłoszeń do XII edycji konkursu Liderów Innowacji Pomorza i Kujaw wydłużony!
  24 / 09 / 2020 Nabór zgłoszeń do XII edycji konkursu Liderów Innowacji Pomorza i Kujaw wydłużony!

  Z przyjemnością informujemy o ogromnym zainteresowaniu naszym konkursem. Jednocześnie wychodząc naprzeciw składanym przez Państwa prośbom przedłużamy termin przesyłania zgłoszeń do 28 września 2020 roku. W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z  regionu, przedsiębiorstwa akademickie oraz jednostki naukowe/zespoły badawcze, które mogą poszczycić się sukcesami w opracowaniu lub wdrożeniu innowacyjnej technologii, produktu lub usługi. Oceniane są projekty nie starsze niż 2 pełne lata kalendarzowe poprzedzające dzień zgłoszenia do konkursu Zapraszamy do składania aplikacji poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do: 28 września 2020 roku. Uczestnictwo w […]

  czytaj więcej
 • 22 / 09 / 2020 Konferencja on-line: Gospodarka 4.0 w obliczu kryzysu. Regionalne Forum Innowacji. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej – 21 października 2020 r.
  22 / 09 / 2020 Konferencja on-line: Gospodarka 4.0 w obliczu kryzysu. Regionalne Forum Innowacji. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej – 21 października 2020 r.

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji pn. Gospodarka 4.0 w obliczu kryzysu. Regionalne Forum Innowacji. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej w dn. 21 października br. Wydarzenie jest organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego obchody w Kujawsko-Pomorskiem po raz 12. przygotowuje Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.. Celem tegorocznej inicjatywy jest integracja przedstawicieli świata nauki oraz przedsiębiorców, a także zwiększenie świadomości przedstawicieli obu sektorów w obszarze najnowszych trendów w gospodarce, w zakresie badań i rozwoju.  Temat przewodni tegorocznej edycji: Gospodarka 4.0 w obliczu kryzysu, odpowiada na zmieniającą się pandemiczną rzeczywistość dzisiejszego świata, […]

  czytaj więcej
 • 07 / 09 / 2020 Ministerstwo Cyfryzacji rekomenduje administracji usługi Exea Data Center
  07 / 09 / 2020 Ministerstwo Cyfryzacji rekomenduje administracji usługi Exea Data Center

  Exea, nasze Centrum Przetwarzania Danych, dołączyła do wąskiego grona dostawców spełniających wymagania Ministerstwa Cyfryzacji, a rozwiązania Exea Cloud zostały włączone do rządowej platformy ZUCH dla administracji publicznej. ZUCH, czyli System Zapewniania Usług Chmurowych, to inicjatywa mająca na celu upowszechnienie rozwiązań Cloud Computing wśród administracji, przede wszystkim samorządowej, oraz dostawców zewnętrznych. Za pośrednictwem portalu każda jednostka może dokonać zakupu usług oraz uzyskać pomoc w wyborze odpowiednich rozwiązań. Jak mówi Joanna Baranowska, zastępca dyrektora departamentu zarządzania systemami w Ministerstwie Cyfryzacji: Urzędy będą mogły […]

  czytaj więcej
 • 28 / 08 / 2020 Program EIC Accelerator: skuteczne aplikowanie, finansowanie, ocena. Webinarium: 14 września br.
  28 / 08 / 2020 Program EIC Accelerator: skuteczne aplikowanie, finansowanie, ocena. Webinarium: 14 września br.

  Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, startupem i masz innowacyjny pomysł na technologię, usługę czy produkt i chcesz działać globalnie, możesz skorzystać z dofinansowania przyznanego przez Komisję Europejską w ramach programu EIC Accelarator. Tylko do 7 października 2020 przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą złożyć wniosek o finansowanie w ramach programu EIC Accelerator. Jak złożyć wniosek dowiesz się podczas  bezpłatnego webinarium, które odbędzie się 14 września 2020 roku. Webinarium poprowadzą eksperci: Grzegorz Ambroziewicz – Deputy Head of Unit, EASME oraz Agustin ESCARDINO-MALVA – Deputy Head […]

  czytaj więcej
 • 13 / 08 / 2020 Cyberbezpieczeństwo w firmie: ankieta
  13 / 08 / 2020 Cyberbezpieczeństwo w firmie: ankieta

  Epidemia COVID-19 dla firm, oprócz wywołania szeregu negatywnych skutków, zwiększyła również rolę Internetu w realizacji sprzedaży, zabezpieczeniu dostaw, w promocji i komunikacji: z klientami oraz wewnątrz organizacji. Obecnie wiele spośród tych firm funkcjonuje jedynie dzięki Internetowi. Oznacza to, że kwestia bezpieczeństwa w sieci nabiera najwyższego znaczenia dla gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Z tego powodu Europejska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa (European Agency for Cybersecurity – ENISA) prowadzi obecnie badanie poziomu cyberbezpieczeństwa w europejskich małych i średnich firmach (MŚP). Celem badania jest: identyfikacja […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI